Terug naar lectuur-index
In Goirle wordt vandaag een boek gepresenteerd over de geschiedenis van de jeugdzorg in de regio Midden-Brabant.
Bron: Brabants Dagblad,
22 december 2005

KOMPAAN-BOEK OVER 100 JAAR JEUGDZORG IN MID-
DEN-BRABANT - DE FEITEN

Het door Jeanet de Pee geschreven boek heeft als titel "Gespeeld in een tijdsbeeld".

Het boek is op 22 de-
cember 2005 op het hoofdkantoor van Kom-
paan gepresenteerd.

In het boek wordt de ge-
schiedenis van de jeugd-
zorg in Tilburg en omge-
ving beschreven. De aan-
leiding is het tienjarig bestaan van Kompaan.

Het boek telt 136 pagi-
na's. Er staan ontroeren-
de foto's in.

Voor 15 euro is het te koop bij Livius en Gianot-
ten in Tilburg en bij Kom-
paan in Goirle.

Kompaan is gevestigd aan de Rillaertsebaan 75 te Goirle, telefoon 013 - 530 94 00

Bij Kompaan zetten zich circa 400 mensen in voor hulp bij opgroeien en op-
voeden.
door Paul Spapens

Het huis staat er nog aan het St. Annaplein in Tilburg. Welis-
waar deerlijk verbouwd, maar goed. We zouden willen voor-
stellen de bewoners te vragen of zij het goedvinden om te-
gen de gevel een bord te plaat
sen met het volgende op-
schrift: In dit pand begon in 1900 in Tilburg de kinder-
opvang.

Anna Maria Tauscher was een in 1855 in Duitsland geboren vrouw. Ze voelde zich geroe-
pen de noden van haar tijd te lenigen. Dat deed ze met de oprichting van de congregatie de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. In 1891 open-
de ze in Berlijn het eerste huis voor dakloze en zwervende kinderen. Zuster Tauscher wil-
de ook in Nederland beginnen. In een aantal plaatsen ving ze bot, maar niet in Tilburg.

Verlaten kinderen
Met de hulp van de Fraters stichtte ze in 1900 in een klein huisje aan het St. Annaplein de opvang van 'verlaten kinde-
ren'. Sinds het midden van de negentiende eeuw kende Til-
Kleuterheil aan de Dr. Keyzerlaan in Goirle, klasjes met kinderen aan het tekenen in de open lucht, één van de eerste medische kleuterdagverblijven.
foto: Kompaan
Een oude foto van Kleuterheil met kinderen die buiten slapen.
foto: Kompaan
burg ook weeshuizen. Onder 'verlaten kinderen' werden kinderen verstaan voor wie de ouders om de een of andere reden niet goed konden zorgen. Dit probleem is van alle tijden en universeel en speelt ook vandaag de dag.
Voor Tilburg en omgeving bestaat sinds tien jaar Kompaan, een grote orga-
nisatie die de erfopvolger is van het Sint-Josephhuis Sint Anna. In 1950 werd het Sint Josephhuis omgedoopt in het meer bekende Kinderhuis Maria Goretti, gevestigd aan het Wilhelminapark. Zestien jaar na het initiatief van de Duitse zuster, gingen de Fraters zorgen voor de opvoeding van jongens in Huize Na-
zareth.

Dr. Keyzer
Een ander deel van het hedendaags Kompaan komt voort uit de gezondheids-
zorg voor kinderen. Op initiatief van dokter Keyzer werd in 1933 in Goirle Kleu-
terheil geopend, één van de eerste medische kleuterdagverblijven van Neder-
land. In 1957 kwam naast Kleuterheil het kinderdorp Sint-Godelieve. De Til-
burgse architect J. Bedaux ontwierp het bijzondere complex van gebouwen.
Omdat Kompaan op 28 december tien jaar bestaat, is het plan opgevat een boek te laten schrijven over de voorgeschiedenis van ruim een eeuw.
De schrijfster is Jeannet de Pee, 42 jaar, Tilburgse en communicatiemedewerk-
ster van Kompaan. Dit boek met als titel Gespeeld in een tijdsbeeld is een voor de geschiedschrijving van de regio midden-Brabant een zeer belangrijke publi-
catie geworden.
Zusters
Een 'beschaafde' samenleving heeft grote en nooit afla-
tende zorg voor kinderen, ouden van dagen en de zwakken.
Gespeeld in een tijdsbeeld laat zien hoe Tilburg zich heeft bekommerd om kinderen in een uiterst kwetsbare positie.
Maar dit boek doet meer. Het laat na-
melijk ook zien
wat de typisch katholieke charitas op dit vlak heeft betekend. Zodoende is dit boek een monumentje geworden voor de fraters, paters, broeders en zusters die zich telkenmale hebben weggecijferd voor de Tilburgse samenleving die per slot van rekening lange tijd het geld heeft gedoneerd om dit liefdewerk moge-
lijk te maken. En dit goede voorbeeld uit het nabije verleden is omarmd door de betrokken hulpverleners van nu.
Informatie op de site van Kompaan
Naar de site van boekhandel Gianotten
Gegevens van boekhandel Livius
Naar bovenzijde pagina