Godelieve wel en niet kan.
Dit voorkomt vaak teleur-
stellingen bij ouders die te
hoge verwachtingen hebben
van de eventuele resultaten
van de behandeling.
Tijdens de behandeling
verstrekt de maatschappelijk
werkster informaties aan de
ouders over de ontwikkeling
van het kind en de bevin-
dingen van de verschillende
stafleden. Zij is ook bereid de
problemen te bespreken die
hieruit voort kunnen vloeien.
De maatschappelijk werkster
onderhoudt eveneens - in
overleg met de ouders - het
kontakt met instanties die
gebleken dat het maat-
schappelijk werk een belang-
rijk onderdeel vormt in de
behandeling.
Wanneer de ouders hun kind
komen brengen vindt er altijd
een eerste gesprek plaats
waarbij zij alle gelegenheid
krijgen om over hun kind te
vertellen. Zij kunnen dan ook
informaties vernemen omtrent
de werkwijze op het instituut.
Dit eerste gesprek is bijzonder
belangrijk omdat het een
uigangspunt vormt voor de
verdere behandeling. De
ouders krijgen door dit
gesprek zoveel mogelijk
inzicht in datgene wat
geadviseerd hebben hun kind
op Godelieve te laten be-
handelen. Een regelmatig
terugkerend punt is het overleg
tussen ouders en maatschap-
pelijk werkster over de week-
ends die de kinderen na verloop
van tijd thuis zullen gaan
doorbrengen.
Het is van belang, dat de
ouders betrokken blijven bij de
behandeling van hun kind.

Hoe belangrijk de werkzaam-
heden van de verschillende
stafleden ook mogen zijn, de
dagelijkse omgang tussen het
kind en de
GROEPSLEIDSTER in
het paviljoen en de
LEERKRACHT
op school is nog meer
bepalend voor het sukses of
falen van de behandeling.
Deze medewerkenden immers
zijn dagelijks betrokken bij de
problemen en probleempjes
van de kinderen. Een goede
relatie met een volwassene is
voor het kind vaak een eerste
aanzet tot genezing.

In het paviljoen, waar de
kinderen eten, slapen en hun
vrije tijd doorbrengen, is het
leefklimaat doorslaggevend.
Er is dan ook veel aandacht
besteed aan een sfeervolle
inrichting van ieder paviljoen.
Het kind moet er voldoende
rust en ruimte kunnen vinden.
Het moet er zich kunnen terug-
trekken als het daaraan
behoefte heeft en tegelijk
gestimuleerd worden om
kontakt met andere kinderen
te zoeken.
De inrichting van de vertrekken
speelt hierbij een belangrijke
rol. Er zijn hoekjes waar een
kind rustig kan lezen en
Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
Naar bovenzijde pagina