Naar vorige pagina
Terug naar index infoboek
Naar volgende pagina
In het voorgaande zijn alle
medewerkers en medewerksters
besproken die direkt met het
kind in aanraking komen. Er
zijn ook nog andere perso-
neelsleden.
Voor een goede medische en
paedagogische sfeer is het
noodzakelijk dat er grote aan-
dacht besteed wordt aan de
voeding en verzorging van de
kleding van de kinderen.
Ook de tuinen en sportvelden
vragen veel onderhoud.
De wisselvalligheden van de
behandeling zijn veelsoortig
en dit stelt vaak hoge eisen
aan het inkasseringsvermogen
van de personeelsleden, die
bovengenoemde werkzaam-
heden verrichten.
De zorg voor de interne
organisatie binnen de totale
werk- en leefsfeer op het
instituut, ligt bij de
MENTRIX.

De staf van het instituut is
zich bewust van de spanningen
die kunnen ontstaan bij
kinderen en ouders wanneer
een tijdelijke uithuisplaatsing,
om welke reden dan ook,
noodzakelijk blijkt.
Zij gaan ervan uit dat de ver-
antwoordelijkheid voor de
opvoeding van het kind in
principe, geheel bij de ouders
blijft berusten; ook tijdens het
verloop van de behandeling.
Er wordt wel eens gezegd dat
de benadering van de kinderen
op Godelieve wat te streng is.
Anderen uiten weer kritiek,
dat de kinderen teveel vrijheid
genieten. Ook is het mogelijk
dat kinderen tijdens het ver-
loop van de behandeling
negatieve gedragskenmerken
van elkaar overnemen. Dit
verdwijnt doorgaans weer
spontaan. Het kind blijft aan
zijn eigen milieu gebonden.
Het valt steeds weer op hoe
sterk het vermogen van bijna
ieder kind is om zich aan wis-
selende omstandigheden aan
te passen en om juist daarin
een bron van groeiend zelfver-
trouwen en durf te ontdekken.
Het aankweken van deze
eigenschappen is een belang-
rijk deel van de behandeling.
Als op deze punten vooruit-
gang wordt geboekt zal het
kind zich ook thuis weer
gemakkelijk invoegen.
Mochten ouders zich zorgen
maken over bepaalde aspekten
van de benadering van hun
kind op het kinderdorp, dan
kunnen zij hierover altijd
kontakt opnemen met de
maatschappelijk werkster.
Het gehele genezingsproces
wordt bepaald door een veel-
heid van faktoren, waarbij de
samenwerking met de ouders
een belangrijke plaats in-
neemt.
Naar bovenzijde pagina