Naar bovenzijde pagina
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Naar bovenzijde pagina
Terug naar foto-index
Terug naar foto-index
  Voor veel oud-Godelievenaren staat het ge-
  stage ritme van de zondagen in de herinne-
  ring gegrift. Ontbijt, in de katholieke tijd
  naar de kerkdienst van pater Leo van Duijn-
  hoven in de kapel, het verplichte briefschrij-
  ven naar huis en dan de soms lange wande-
  lingen in de omgeving van Goirle.

  Die wandelingen gingen naar Tilburg, Riel, de
  bossen van Gorp en Rovert en soms wel bij-
  na tot aan de Belgische grens.

  Maar ook dichter bij huis was er wandelver-
  maak. In het bosje tegenover Godelieve wat
  'bankjesbos' of 'schoolbosje' werd genoemd,
  of in het 'kapelletjesbos' aan de overkant
  van de Tilburgseweg. Het kapelletje waar-
  aan dat bos zijn naam heeft te danken,
  pronkt anno nu in volle glorie naast het
  Mill-Hillcollege.
  Hierboven: de Leij, het beekje wat aan de zuidkant van
  Goirle stroomt. Er staat daar nog een van de oude tex-
  tielfabrieken met een kasseienweggetje erlangs, wat uit-
  komt bij het dubbele bruggetje over de beek. Een bekende
  plek vanwege de langere wandeltochten naar het Bankven
  en de bossen van Gorp en Rovert, waar verschillende
  zandwegen heenvoerden.

  Hiernaast een kaart van Goirle omstreeks 1970. Dwars
  door Goirle loopt de Tilburgseweg die bij het Willem-II-
  stadion op de Tilburgse rondweg uitkomt. Aan de zuidkant
  gaat deze zelfde weg als Turnhoutsebaan richting grens.

  Onder: het Bankven even ten zuiden van Goirle, dat was
  nou wel een plek waar we pootje mochten baden op
  warme dagen.

  Iets waar ik ook wel zin in had tijdens het maken van de
  foto, op een van de warmste juli-dagen van 2006!
  Boven: het enigzins vervallen Lourdes-
  grotje in het Bankjes- of Schoolbos, van-
  af Godelieve aan de overkant van de
  Keyzerlaan, gefotografeerd in 2007.
  Het betonnen greppeltje eromheen stond
  altijd droog. In de kuil op de achtergrond
  lag midden 60'er jaren een modderig
  vennetje.

  Linksboven: het kerkje van Riel, gezien
  vanaf de oude, lommerrijke weg vanaf
  Goirle die er nog net zo ligt als vroeger,
  alleen onderbroken door de nieuwe
  rondweg om Goirle.

  Hiernaast: blik op Goirle vanaf de zand-
  weg vanuit de richting van het Bankven
  en de bossen van Gorp en Rovert.

  Hieronder: het Mariakapelletje in het ka-
  pelletjesbos aan de overkant van de Til-
  burgseweg, in 2000 geheel gerenoveerd.
  Helemaal bovenaan: het Tilburgse Wilhelminapark was een geliefd doel om te gaan picknicken en om de eendjes te
  voeren. Jammer genoeg mocht je er niet pootjebaden, op warme dagen was het koele nat wel aanlokkelijk!

  Hierboven: de Heuvel, het centrum van Tilburg was in die tijd niet moeilijk te vinden door de dubbele toren van de
  Josephkerk, toen nog het hoogste Tilburgse bouwwerk. We gingen er af en toe heen om te winkelen.

  Het Tilburgse Natuur Dierenpark was tot de sluiting in 1973 gevestigd op een oud, voormalig landgoed aan de Breda-
  seweg. Grote trekkers van dit park waren de papegaaien op hun stukken langs de entree, de apenrots en natuurlijk
  de speeltuin waar ook een treintje door reed. Onder de tab "links" op de beginpagina van deze site vind je een ver-
  wijzing naar een stuk historie over dit verdwenen dierenpark, compleet met veel foto's.
  De kapel bevindt zich op een vrij toegankelijk, omheind ge-
  deelte van het terrein van het Mill-Hillcollege en is gelegen
  aan de Oude Baan, een zijweg aan de westzijde van de Til-
  burgseweg, ongeveer halverwege de Dr. Keyzerlaan en de
  rotonde van de Rillaersebaan.

  Hierboven: het interieur met Mariabeeld en - altaar.
  Links de voorzijde van de kapel, met daarachter zichtbaar
  de nieuwe gebouwen van het Mill-Hillcollege. Links van de
  entree onder de luifel is een verklarende plaquette aange-
  bracht met de volgende tekst:

  "In oktober 1944, in de schuilkelder van de Maria Bood-
  schapkerk te Goirle, beloven bange omwonenden een kapel
  op te richten als de parochie oorlogsgeweld bespaard blijft.
  Na de oorlog werd een prijsvraag uitgeschreven hoe de ka-
  pel er moest uitzien. De winnende tekening van Jan van
  Hoorn werd verder uitgewerkt door de bekende architect
  Jos Bedaux.
  De kunstenaar Luc van Hoek vervaardigde een Mariabeeld.
  Op 6 juli 1952 kon pastoor L. Pessers de kapel inzegenen.
  De eigendomsrechten van de kapel zijn in 1972 verworven
  door het bestuur van het Mill-Hillcollege dat een nieuw-
  bouw betrok naast de kapel.

  Vanaf 1984 verzorgt het Gilde Sint-Joris het onderhoud en
  de toegankelijkheid in samenwerking met de schoolleiding.
  Zij worden daarbij ondersteund door de gemeente Goirle,
  de Rabobank Goirle, de Fa. van Besouw en andere bekende
  en onbekende begunstigers. Nog steeds wordt het Gilde
  ondersteund door vele vrijwilligers om deze kapel te on-
  derhouden, gesticht door Brabanders voor Brabantse men-
  sen, jong en oud.
  Ook u, bezoeker, kunt uw bijdrage overmaken op rekening-
  nummer 11.68.14.276 t.n.v. Gilde Sint-Joris te Goirle.

  De provincie Noord-Brabant heeft alle gemeenten ge-
  vraagd, in het jaar 1996, in het kader van Brabant 2000,
  een plaatselijk monument op te knappen. Vanuit dit initia-
  tief heeft B. en W. van Goirle hun oog laten vallen op de
  Mariakapel.
  De uitwerking van dit besluit heeft geleid tot een grondige
  renovatie in de zomer van 2000, waarbij de gemeente
  Goirle fl. 55.000,-- investeerde, het Gilde Sint-Joris de re-
  novatie begeleidde en dankbaar gebruik werd gemaakt van
  bouwkundige adviezen van de zoon van Jos Bedaux, de be-
  kende Goirlese architect Peer Bedaux.

  Dankzij de jarenlange inzet van de Gildenbroeders en de
  toezegging dat het onderhoud en de dagelijkse zorg, alle
  dagen van het jaar, blijven voortbestaan, kunt u genieten
  van dit huis van bezinning.
  Mocht u zich op een of andere manier betrokken voelen,
  neem dan contact op met:
  De schoolleiding van het Mill-Hillcollege
  Bestuur Gilde Sint-Joris"
 
  Hiernaast: de achterzijde van de kapel met de absis, en
  daarboven het jaartal 1952 in smeedijzeren letters.
  Daaronder een blik op het balkenplafond van de kapel met
  de twee gebrandschilderde ramen.